CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY CZDA/500g/

11,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY
Wzór chemiczny : MgCl2•6H2O
Numer CAS : 7791-18-6
Numer WE : 232-094-6

Cena z VAT za kilogram: 22,00 zł

Ilość

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe Kolor: bezbarwny do białego Zapach: bez zapachu pH: 5,5 - 7 (5% roztwór) Temperatura topnienia: 118 °C Temperatura wrzenia: 160 °C Temperatura rozkładu: 135 °C Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: nie dotyczy Ciśnienie pary: nie dotyczy Gęstość: 1,57 g/cm3 (20°C) Ciężar nasypowy: brak danych Rozpuszczalność: w wodzie: 1640 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

11355