Regulamin sklepu internetowego sklep.stanlab.eu,
obowiązujący od dnia 10.02.2015

Sklep  internetowy  działający  pod  adresem  www.sklep.stanlab.eu prowadzony  jest  przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. K. Olszewskiego 13, kod pocztowy 20-481 Lublin, powiat m. Lublin, woj. lubelskie; spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000790674;  Numer NIP 6312268448;  Numer REGON 276779469; tel: +48 81 71 00 700; fax: +48 81 71 00 705; e-mail: info@stanlab.eu

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w  wypadkach  przewidzianych przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące  także  osoba  fizyczna  posiadająca  ograniczoną  zdolność  do  czynności prawnych;  osoba  prawna;  albo jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 7. Sklep internetowy, Sklep – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.stanlab.eu.
 8. Sprzedawca, Usługodawca – Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. K. Olszewskiego 13, kod pocztowy 20-481 Lublin, powiat m. Lublin, woj. lubelskie; spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000790674; Numer NIP 6312268448;  Numer REGON 276779469; tel: +48 81 71 00 700; fax: +48 81 71 00 705; e-mail: info@stanlab.eu.
 9. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 10. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a Sprzedającym.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 16.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyżej.
  3. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 3. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca konta.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stanlab.eu żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 5. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli ojej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 6. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§ 3 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia w Sklepie Klient może składać za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sklep.stanlab.eu w następujący sposób:
  1. poprzez utworzenie konta w sklepie,
  2. zakupy bez rejestracji wybierając ścieżkę zakupów bez rejestracji.
 3. Zamówienia na stronie internetowej są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Realizacja zamówień i obsługa Klienta prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Niezbędnym elementem procedury  składania  zamówienia  jest  zapoznanie  się  i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu,  co  Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie  pole  przed  finalizacją  zamówienia.  Brak  akceptacji  przez  Klienta niniejszego  Regulaminu  w  toku  procedury  składania  zamówienia  uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Elementem procedury składania  zamówienia  jest  również  podanie  przez  Klienta  jego danych  osobowych  wskazanych  w  formularzu  zamówienia  oznaczonych  jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją  zamówienia,  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Klienta  podanych podczas  składania  zamówienia  w  celu  realizacji  i  obsługi  zamówienia  złożonego  w Sklepie  internetowym.  Podanie  danych  osobowych  oznaczonych  jako  obligatoryjne  jest dobrowolne,  jednakże  konieczne  w  celu  złożenia  zamówienia.  Podanie  danych osobowych  nieoznaczonych  jako  obligatoryjne  jest  dobrowolne  i  nie  jest  konieczne  do złożenia zamówienia.
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość anulowania lub modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 9. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp. Są  to całkowite  koszty,  które  Klient  zobowiązany  jest  zapłacić  wraz  z  należnymi  podatkami  i kosztami dostarczenia towaru.
 10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 12. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 13. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

§ 4 Ceny i metody płatności

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  1. przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy
  2. płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Transferuj.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Transferuj.pl  –  Krajowy  Integrator  Płatności  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Poznaniu  (adres  siedziby:  ul.  Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań  –  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 PLN w całości opłacony, NIP: 7773061579. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
  3. gotówką:
   – w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej w przypadku wyboru płatności za pobraniem. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;
   – w przypadku odbioru osobistego pod adresem ul. K. Olszewskiego 13, 20-481 Lublin w dni robocze w godzinach od 7.00 do 16.00. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.
 4. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 5. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.sklep.stanlab.eu wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.
 6. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura
 7. Kupujący może zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 8. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

§ 5 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Towary zamówione za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego  są  dostarczane  w  dni robocze.
 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 5. Termin dostawy i realizacji zamówienia należy liczyć w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia  Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia.
 7. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności wybranego przez Klienta (np. za pobraniem).
 8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon, ewentualnie fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 9. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.: e-mailem na adres: sklep@stanlab.eu (wówczas Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy) lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o., ul. K. Olszewskiego 13, 20-481 Lublin.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć za pomocą niniejszego wzoru oświadczenia o odstąpieniu. (pobierz oświadczenie)
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:
  Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o., ul. K. Olszewskiego 13, 20-481 Lublin.
 9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 12. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

§ 7 Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
   Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres magazynu Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 Reklamacje

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  Zawiadomienia o niezgodności produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@stanlab.eu lub też pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o., ul. K. Olszewskiego 13, 20-481 Lublin.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pomocą „Formularza Reklamacji” (pobierz formularz)
 4. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać wraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o., ul. K. Olszewskiego 13, 20-481 Lublin.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest umieszczona na etykiecie oraz na ateście dołączonym do przesyłki.
 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest podana na opakowaniu.

§ 10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 11 Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, tel. +48 81 71 00 700, adres e-mail: info@stanlab.eu, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790674.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 6. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 8. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w szczególności:
  pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o., ul. K. Olszewskiego 13, 20-481 Lublin; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stanlab.eu

§ 13 Polityka prywatności

 1. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „STANLAB” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie wykorzystuje pliki  typu  cookies,  czyli  małe  pliki  tekstowo-numeryczne,  które  są zapisywane  przez  system  teleinformatyczny  w  systemie  teleinformatycznym użytkownika  (na  komputerze,  telefonie  lub  innym  urządzeniu  Użytkownika,  z  którego dokonano  połączenia  z  Serwisem)  podczas  przeglądania  Sklepu internetowego  i  pozwalają  na  późniejszą  identyfikację  użytkownika  w  przypadku ponownego  połączenia  ze Sklepem  z  urządzenia  (np.  komputera,  telefonu),  na  którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają  dane  dotyczące  korzystania  ze Sklepu  przez  użytkownika,  a  ich  głównym  celem  jest  ułatwienie  użytkownikowi korzystania  ze Sklepu,  dostosowywanie  strony Sklepu  do  potrzeb  i  oczekiwań  danego użytkownika ,  badanie  ruchu  użytkowników  w  ramach Sklepu.
 3. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez użytkownika  poprzez  odpowiednie  ustawienia  oprogramowania,  w szczególności  przeglądarki internetowej, zainstalowanego w  urządzeniu telekomunikacyjnym  wykorzystywanym  przez  użytkownika  do  przeglądania  zawartości Serwisu.
 5. Użytkownik Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez  takie  jej  ustawienia,  aby  blokowała  cookies  lub  ostrzegała użytkownika  przed  zapisaniem  pliku  cookies  na  urządzeniu,  z  którego  korzysta  do przeglądania  zawartości  Sklepu.  W  takim  przypadku  może  się  jednak  zdarzyć,  że korzystanie  ze Sklepu będzie  mniej  wydajne, użytkownik  nie  będzie  miał  dostępu  do  niektórych  treści,  a  w  skrajnych  przypadkach może  zostać  całkowicie  zablokowane  poprawne  wyświetlanie  strony Sklepu.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji sklepu internetowego sklep.stanlab.eu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2015 roku i jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu www.sklep.stanlab.eu w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

  Zgoda na płatność elektroniczną

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Sklepu StanLab, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do obsługi płatności elektronicznych przez podmioty świadczące usługi płatności elektronicznej, tj. PayPal lub dotpay.pl (w zależności od wybranego sposobu płatności), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).