CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY CZDA/5kg/

100,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY

Wzór chemiczny : MgCl2•6H2O

Numer CAS : 7791-18-6

Numer WE : 232-094-6

Cena z VAT za kilogram: 20,00 zł

Ilość

 Właściwości fizyczne i chemiczne:

a) Wygląd: ciało stałe

b) Barwa: białe, jasnożółte lub szare

c) Próg zapachu: bez zapachu

d) pH: ok. 8,5 (10% r-r)

e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: ok. 117°C

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

g) Temperatura zapłonu: nie dotyczy

h) Szybkość parowania: nie dotyczy

i) Palność (ciała stałego, gazu): niepalna

j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: nie dotyczy

k) Prężność par: nie dotyczy

l) Gęstość par: nie dotyczy

m) Gęstość względna: brak danych

n) Rozpuszczalność: rozpuszczalna w wodzie i alkoholu

o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: brak danych

p) Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

q) Temperatura rozkładu: nie określono

r) Lepkość: nie dotyczy

s) Właściwości wybuchowe: nie

t) Właściwości utleniające: nie

INNE INFORMACJE:

Gęstość nasypowa: 800-900 kg/m3

Zastosowanie: Odczynnik chemiczny

15009

Opis

Wielkość opakowania
5 kg