SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY /1KG/

25,00 zł
Brutto

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY

Wzór chemiczny : CuSO4•5H2O

Numer CAS : 7758-99-8

Oznakowanie WE : 231-847-6

Numer indeksowy : 029-023-00-4

Numer rejestracji : 01-2119520566-40-xxxx

Synonimy : siarczan miedzi pięciowodny, siarczan (VI) miedzi (II)

Naważka:1 kg 

Podmiot odpowiedzialny: PPH Stanlab Sp. Z o.o.


Cena z VAT za kilogram: 20,00


Ilość

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Postać: ciało stałe

Barwa: niebieska

Zapach: bez zapachu

Próg zapachu: nie dotyczy

Wartość pH: dane niedostępne

Temperatura topnienia: nie dotyczy – rozkład >110°C

Temperatura wrzenia: nie dotyczy – rozkład >110°C

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Szybkość parowania: dane niedostępne

Palność: produkt niepalny

Granice wybuchowości w mieszaninie z

powietrzem: nie dotyczy

Prężność par: dane niedostępne

Gęstość: 2,286 g/cm3

Gęstość par: dane niedostępne

Rozpuszczalność w wodzie: 22 g/100g wody w 25°C

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): dane niedostępne

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: ≥ 110 °C

Lepkość: nie dotyczy – ciało stałe

Właściwości wybuchowe: nie posiada

Właściwości utleniające: nie posiada

Opis

Wielkość opakowania
1 kg