SODA KAUSTYCZNA GRANULKI /1000g/

20,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : SODA KAUSTYCZNA/Wodorotlenek sodu
Wzór chemiczny : NaOH
Oznakowanie WE : 215-185-5
Numer indeksowy : 011-002-00-6
Numer rejestracji: 01-2119457892-27-xxxx
Masa netto: 1000g        

Cena z VAT za kilogram: 20,00 zł

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

Niebezpieczeństwo: Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawartość /pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Właściwości: Środek łatwy w stosowaniu, zawiera ok. 98% wodorotlenku sodu w postaci płatków lub granulek. Zastosowanie: Produkt przeznaczony do udrażniania rur kanalizacyjnych i usuwania zatorów w zapchanych zlewach, otworach odpływowych, syfonach. W postaci roztworu wodnego (10% - 30%) jest składnikiem różnych płynów czyszczących.

Sposób użycia: 1. Wlać do syfonu ok. 11 wrzącej wody. Wsypać ostrożnie ok. 50 g sody kaustycznej. Po ok. 15 minutach przepłukać małą ilością gorącej wody, a następnie dużą ilością wody zimnej. W razie konieczności czynność powtórzyć. Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknąć. 2. Podczas dozowania wyrobu uważać na wydzielające się opary. Nie stosować do instalacji aluminiowych oraz powierzchni ocynkowanych. 3. W czasie sporządzania ługu sodowego zawsze należy dodawać wodorotlenek sodu do wody zachowując szczególną ostrożność. Do sporządzania roztworu nie używać naczyń ocynkowanych lub wykonanych z aluminium i jego stopów. W celu uniknięcia pryskania i przegrzania roztwór należy ostrożnie mieszać. Podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu wydziela się duża ilość ciepła.

Uwagi: Substancja żrąca! Zachować szczególną ostrożność. Stosować ochronę oczu-okulary ochronne. Podczas używania środka stosować gumowe rękawice ochronne. Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

 

42792

Opis

Wielkość opakowania
1000 g