WODOROWĘGLAN SODU CZDA/1kg/

13,00 zł
Brutto

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : WODOROWĘGLAN SODU
Wzór chemiczny : NaHCO3
Numer CAS : 144-55-8
Numer WE : 205-633-8
Numer rejestracji : 01-2119457606-32-xxxx

Cena z VAT za kilogram: 13,00 zł

Ilość

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bez zapachu

pH: około 8,2 (r-r 50 g/l H2O w 20°C)

Temperatura topnienia: 270°C

rozkład Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Gęstość: 2,16 g/cm3 (w 20°C)

Rozpuszczalność: w wodzie: około 100 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danyc

11398

Opis

Wielkość opakowania
1 kg