Chlorek magnezu sześciowodny CZDA /250g/

6,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY

Wzór chemiczny : MgCl2•6H2O

Numer CAS : 7791-18-6

Numer WE : 232-094-6

Synonimy : magnezu chlorek sześciowodny

Cena z VAT za kilogram: 16,00 zł

Ilość

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: bezbarwny do białego

Zapach: bez zapachu

pH: 5,5 - 7 (5% roztwór)

Temperatura topnienia: 118 °C

Temperatura wrzenia: 160 °C

Temperatura rozkładu: 135 °C

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: nie dotyczy

Ciśnienie pary: nie dotyczy Gęstość: 1,57 g/cm3 (20°C)

Ciężar nasypowy: brak danych

Rozpuszczalność: w wodzie: 1640 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

11344