Olejek eteryczny pomarańczowy /1l/

55,00 zł
Brutto

OLEJEK ETERYCZNY POMARAŃCZOWY

Naważka: 1l

Numer CAS:  8028-48-6

Numer WE:  232-433-8

Postać: Ciecz

DATA WAŻNOŚCI : 03-2023

Ilość

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciecz 

Kolor: pomarańczowy

Zapach: pomarańczowy

pH: brak

Temperatura topnienia: klarowna ciecz w 20°C

mętniejąca w -25°C po 72h

Temperatura wrzenia: 160°C w 1026 hPa

Temperatura samozapłonu: 53,4 +/-1°C (tygiel zamknięty)

Gęstość: brak  

Rozpuszczalność: w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny w wodzie

Lepkość: 0,99 mPa·s i 1,17 mm2/s, w 20°C

Palność: łatwopalna ciecz i pary