WĘGIEL AKTYWNY (PYŁ ) CWZ-22 /250g/

26,00 zł
Brutto

 

Nazwa substancji : WĘGIEL AKTYWNY

Wzór chemiczny : C

Synonimy : brak

Masa molowa : 12,01 g/mol

Numer CAS : 7440-44-0

Numer WE : 231-153-3

Waga 250 g

Cena z VAT za kilogram: 104,00 zł

Ilość
Oczekiwanie na dostawę

 

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: czarny

Zapach: bez zapachu

pH: około 6 (50 g/l H2O jako zawiesina, 20ºC)

Temperatura topnienia: brak danych, sublimacja około 3700ºC

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: brak danych

Temperatura zapłonu: brak danych

Granice wybuchowości: brak danych

Ciśnienie pary: brak danych

Gęstość: około 2 g/cm3

Ciężar nasypowy: około 400 kg/m3

Rozpuszczalność: w wodzie: nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

24415

Opis

Wielkość opakowania
250 g