KWAS SALICYLOWY CZDA /500G/

45,00 zł
Brutto

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : KWAS SALICYLOWY

Wzór chemiczny : C7H6O3

Numer CAS : 69-72-7

Numer WE : 200-712-3

Numer rejestracji : 01-2119486984-17-xxxx

Synonimy : kwas 2-hydroksybenzoesowy

Naważka: 500 g

Ilość

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Postać: ciało stałe

Barwa: biała

Zapach: bez zapachu

Próg zapachu: nie dotyczy

Wartość pH: 2,4 (2% r-r)

Temperatura topnienia: 157-160°C

Temperatura wrzenia: 256°C (1013 hPa)

Temperatura zapłonu: 157°C (tygiel zamknięty)

Szybkość parowania: dane niedostępne

Palność: produkt niesklasyfikowany jako łatwopalny

Granice wybuchowości w mieszaninie z

powietrzem: ≥ 30 g/m3

Prężność par: 0,0002 hPa w 25°C

Gęstość w 20°C: 1,44 g/cm3

Gęstość par: dane niedostępne

Rozpuszczalność:

- w wodzie: 2 g/L w 20°C

- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w eterze,

acetonie, etanolu, chloroformie

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log

Pow): ok. 2

Temperatura samozapłonu: 549°C

Temperatura rozkładu: 230°C (2 K/min)

Lepkość: dane niedostępne

Właściwości wybuchowe: pył może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową

Właściwości utleniające: nie posiada