JOD CZDA /100G/

100,00 zł
Brutto

DENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : JOD

Wzór chemiczny : I2

Numer CAS : 7553-56-2

Oznakowanie WE : 231-442-4

Numer indeksowy : 053-001-00-3

Numer rejestracji : 01-2119485285-30-xxxx

Waga 100 g 

Cena z VAT za kilogram: 1000,00 zł

Sprzedaż ewidencjonowana: zakup na osobę prywatną max 2 kg, zakup większych ilości możliwy na FV VAT lub FV fiskalną z numerem PESEL 

Ilość

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Postać: ciało stałe

Barwa: fioletowa o metalicznym połysku

Zapach: ostry

Próg zapachu: dane niedostępne

Wartość pH: dane niedostępne

Temperatura topnienia: 113,6 °C

Temperatura wrzenia: 184,4 °C

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Szybkość parowania: dane niedostępne

Palność: substancja niepalna

Granice wybuchowości w mieszaninie z

powietrzem: nie dotyczy

Ciśnienie pary: 0,233 mmHg (31,1 Pa) w 25°C

Gęstość w 20°C: 4,93 g/cm3

Gęstość par: dane niedostępne

Rozpuszczalność w wodzie: 330 mg/L w 25 °C

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): 2,49 w 20 °C

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: nie dotyczy

Lepkość: nie dotyczy

Właściwości wybuchowe: nie posiada

Właściwości utleniające: nie posiada

Opis

Wielkość opakowania
100 g