CYTRYNIAN TRÓJPOTASOWY JEDNOWODNY CZDA/ 500g/

26,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : CYTRYNIAN TRÓJPOTASOWY UWODN.

Wzór chemiczny : C6H5K3O7•H2O

Numer CAS : 6100-05-6

Numer WE : 212-755-5

Cena z VAT za kilogram: 38,00 zł

Ilość

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe Kolor: biały Zapach: bez zapachu pH: 8 - 9,5 Temperatura topnienia: 275°C Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura samozapłonu: brak danych Temperatura zapłonu: brak danych Granice wybuchowości: brak danych Ciśnienie par: brak danych Gęstość: brak danych Ciężar nasypowy: brak danych Rozpuszczalność: w wodzie: rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych Rozkład termiczny: brak danych

24403

Opis

Wielkość opakowania
500 g