JODEK POTASU CZDA /500G/

145,00 zł
Brutto

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : JODEK POTASU

Wzór chemiczny : Kl

Numer CAS : 7681-11-0

Numer WE : 231-659-4

waga: 500 g

Podmiot odpowiedzialny: PPH Stanlab Sp. Z o.o.

Cena z VAT za kilogram: 290,00

Ilość

 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Wygląd: ciało stałe (krystaliczny proszek) barwy białej

Zapach: bez zapachu

Próg zapachu: brak dostępnych danych

Wartość pH: 6,9

Temperatura topnienia: 680°C

Temperatura wrzenia: 1330°C

Temperatura zapłonu: dane niedostępne

Szybkość parowania: dane niedostępne

Palność: produkt niesklasyfikowany jako łatwopalny

Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem: brak danych

Prężność par w 20°C: dane niedostępne

Gęstość par: 3,13 w 20°C

Gęstość względna w 20°C: nie dotyczy

Rozpuszczalność w wodzie: 1270 g/l

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): brak dostępnych danych

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: brak danych

Lepkość: nie dotyczy

Właściwości wybuchowe: nie dotyczy

Właściwości utleniające: nie dotyczy