WODOROTLENEK SODU GRANULKI CZDA/1kg/

11,00 zł
Brutto

 

Nazwa substancji : WODOROTLENEK SODU
Wzór chemiczny : NaOH
Numer CAS : 1310-73-2
Oznakowanie WE : 215-185-5
Numer indeksowy : 011-002-00-6

Cena z VAT za kilogram: 11,00 zł

Ilość

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe Barwa: biała lub prawie biała Zapach: bezwonne pH: około 14 (50 g/l H2O, 20°C) Temperatura topnienia: 318,4°C Temperatura wrzenia: 380°C Gęstość w temp. 20°C: 2,12 g/cm3 Prężność par w temp. 620°C: 1,13 hPa Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 29,6% wag. Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu i glicerynie. Właściwości dodatkowe Ciepło właściwe w temp. 20°C: 3,24 J/(g·K) Ciepło parowania w temp. 1390°C: 3610 J/g Ciepło topnienia w temp. 319°C: 159 J/g Ciepło rozpuszczania w temp. 18°C: ok. -1,1 kJ/g

24432