NADWĘGLAN SODU OTOCZKOWANY /1KG/

20,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : NADWĘGLAN SODU

Wzór chemiczny : Na2CO3•1,5H2O2

Numer CAS : 15630-89-4

Numer WE : 239-707-6

Numer rejestracji : 01-2119457268-30-xxxx

Synonimy : węglan sodu z nadtlenkiem wodoru

Naważka: 1 kg 

Ilość

help_outlineZapytaj o produkt
NADWĘGLAN SODU OTOCZKOWANY /1KG/

NADWĘGLAN SODU OTOCZKOWANY /1KG/

Nazwa substancji : NADWĘGLAN SODU

Wzór chemiczny : Na2CO3•1,5H2O2

Numer CAS : 15630-89-4

Numer WE : 239-707-6

Numer rejestracji : 01-2119457268-30-xxxx

Synonimy : węglan sodu z nadtlenkiem wodoru

Naważka: 1 kg 

Akceptuję zasady polityki prywatności  

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Postać: ciało stałe (proszek)

Barwa: biała

Zapach: bez zapachu

Próg zapachu: nie dotyczy

Wartość pH: 10,4-10,6 (1% roztwór, 25°C)

Temperatura topnienia: nie dotyczy - rozkład

Temperatura wrzenia: nie dotyczy - rozkład

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Szybkość parowania: dane niedostępne

Palność: produkt niepalny

Granice wybuchowości w mieszaninie z

powietrzem: nie dotyczy

Prężność par: dane niedostępne

Gęstość: 2,01-2,16 g/cm3

Gęstość par: dane niedostępne

Rozpuszczalność w wodzie: 140 g/l w 25 ° C

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): dane niedostępne

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: dane niedostępne

Lepkość: dane niedostępne

Właściwości wybuchowe: nie jest materiałem wybuchowym

Właściwości utleniające: utleniacz

Opis

Wielkość opakowania
1 kg