• Obniżka

KWAS NIKOTYNOWY CZYSTY/250g/

100,00 zł
80,00 zł Zniżka 20,00 zł
Brutto

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : KWAS NIKOTYNOWY

Wzór chemiczny : C6H5NO2

Numer CAS : 59-67-6 Numer

WE : 200-441-0

 Synonimy : kwas pirydyno-3-karboksylowy

Ilość

PayPal

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe Barwa: biała do jasnożółtej Zapach: bez zapachu pH (20°C, 50 g/lH2O): 3-4 Temperatura topnienia: 234-237°C Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura zapłonu: 193°C Temperatura samozapłonu: >365°C Granice wybuchowości: brak danych Prężność par: brak danych Gęstość (20°C): 1,47 g/cm3 Gęstość nasypowa: ok. 330 kg/m3 Rozpuszczalność w wodzie: 18 g/l (20°C) Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - 10 g/l (20°C) log P(o/w): -2,43

35179