DWUTLENEK CERU 250g

25,00 zł
Brutto
Ilość

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać fizyczna: ciało stałe drobnokrystaliczne

Barwa: jasno pomarańczowa

Zapach: bezwonny

Temperatura topnienia: nie dotyczy

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Gęstość: ok. 6,5-7,6 kg/dm3

Gęstość usypowa: ok. 1900-2300 kg/m3

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: nie dotyczy

pH: 5-7

Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się

Rozpuszczalnośc w lipidach: nie rozpuszcza się.