• Obniżka

KWAS CYTRYNOWY JEDN. 8-80MESH CZDA/500g/

7,00 zł
5,00 zł Zniżka 2,00 zł
Brutto

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : KWAS CYTRYNOWY
Wzór chemiczny : C6H8O7•H2O
Numer CAS : 5949-29-1
Numer WE : 201-069-1
Numer indeksowy : -
Numer rejestracji : 01-2119457026-42-xxxx

Cena z VAT za kilogram: 10,00 zł

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe Kolor: biały Zapach: bez zapachu pH: około 1,8 (50 g/l H2O, 20°C) Temperatura topnienia: 135 - 153°C (rozkład) Temperatura wrzenia: nie dotyczy Temperatura samozapłonu: 345°C (bezwodny) Temperatura zapłonu: brak danych Granice wybuchowości: brak danych Gęstość pary względem powietrza: brak danych Gęstość: 1,54 g/cm3 (20°C) Ciężar nasypowy: około 800 - 1000 kg/m3 Rozpuszczalność: w wodzie: około 1630 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

11365