GLIKOL MONOPROPYLENOWY 5L

80,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : GLIKOL PROPYLENOWY

Wzór chemiczny : C3H8O2

Numer CAS : 57-55-6

Numer WE : 200-338-0

Naważka:5l

Ilość

help_outlineZapytaj o produkt
GLIKOL MONOPROPYLENOWY 5L

GLIKOL MONOPROPYLENOWY 5L

Nazwa substancji : GLIKOL PROPYLENOWY

Wzór chemiczny : C3H8O2

Numer CAS : 57-55-6

Numer WE : 200-338-0

Naważka:5l

Akceptuję zasady polityki prywatności  

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

a) Wygląd: bezbarwna ciecz

b) Zapach: bezwonna

c) Próg zapachu: nie określono

d) pH: 4-7 (20°C)

e) Temperatura krzepnięcia:-59 °C (dane literaturowe)

f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:184 °C

g) Temperatura zapłonu:104 °C

h) Szybkość parowania: brak danych

j) Górna/dolna granica wybuchowości:

-nieistotna dla klasyfikacji i oznakowania cieczy. Dolny punkt wybuchowości może znajdować się 5 °C do 15 °C poniżej

temperatury zapłonu.

k) Prężność par: 0,2 hPa (25°C)

l) Gęstość par: nie dotyczy

m) Gęstość względna: 1,03g/cm3

n) Rozpuszczalność:

- wodzie: miesza się (20 °C)

o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: -1,07 (20,5 °C; pH: 6,2-6,4)

p) Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

q) Temperatura rozkładu: nie następuje rozkład termiczny przy właściwym składowaniu i obchodzeniu się z produktem.

r) Lepkość: 43,428 mPa.s (25 °C) - dane literaturowe

s) Właściwości wybuchowe: nie dotyczy

t) Właściwości utleniające: nie dotyczy