• Nowy

KOFEINA BEZWODNA /5KG/

425,00 zł
Brutto

Wzór chemiczny : C8H10O2N4

Numer CAS : 58-08-2

Numer WE : 200-362-1

Kraj pochodzenia: CHINY                                          Podmiot odpowiedzialny : PPH „STANLAB” Sp.z o.o          Najlepiej spożyć przed : 12.2027


Cena z VAT za kilogram: 85,00
 zł

Ilość

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

a) Stan skupienia: ciało stałe (w formie krystalicznego proszku)

b) Kolor: bezbarwny do barwy białej

c) Zapach: bez zapachu

d) Temperatura topnienia/krzepnięcia: 234-239°C (substancja sublimuje)

e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: substancja rozkłada się

przed osiągnięciem temperatury wrzenia (ECHA)

f) Palność materiałów: materiał palny, ale nie ulega łatwo zapaleniu

g) Dolna i górna granica wybuchowości: brak dostępnych danych

h) Temperatura zapłonu: brak dostępnych danych

i) Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych

j) Temperatura rozkładu: brak dostępnych danych

k) pH: 5,5-6,6 (roztwór 10 g/dm3, 20°C)

l) Lepkość kinematyczna: nie dotyczy

m) Rozpuszczalność:

- w wodzie: 18,7 g/dm3 (16°C)

n) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): -0,091 (23°C)

o) Prężność pary: 15 mmHg (89°C)

p) Gęstość lub gęstość względna: 1,23 g/cm3 (18°C)

q) Względna gęstość pary: brak dostępnych danych

r) Charakterystyka cząstek: brak dostępnych danych