CHLOREK AMONU BASF 25KG

184,50 zł
Brutto

ZAKUP MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE-KOSZTY TRANSPORTU USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE:

Tel: 885-883-250/81-71-00-770

E-MAIL: sklep@stanlab.net

lub

Formularz kontaktowy na stronie "ZAPYTAJ O PRODUKT"

Nazwa substancji : CHLOREK AMONU

Kraj pochodzenia : Niemcy

Naważka : 25kg

Cena z VAT za KG  : 7,38zł

Ilość

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

a) Stan skupienia: ciało stałe (w formie proszku, granulatu)

b) Kolor: biały

c) Zapach: bez zapachu

d) Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie ulega topnieniu, sublimuje w 338°C

e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: sublimuje w 338°C przed

osiągnięciem temperatury wrzenia

f) Palność materiałów: niepalny

g) Dolna i górna granica wybuchowości: nie dotyczy

h) Temperatura zapłonu: nie dotyczy

i) Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

j) Temperatura rozkładu: brak dostępnych danych

k) pH: 5,0-5,5 (1-10 % roztwór, 25°C)

l) Lepkość kinematyczna: nie dotyczy

m) Rozpuszczalność:

- w wodzie: 283-372 g/dm3 (20-25°C)

n) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): brak dostępnych danych

o) Prężność pary: brak dostępnych danych

p) Gęstość lub gęstość względna: 1,5274 g/cm3 (20°C)

q) Względna gęstość pary: brak dostępnych danych

r) Charakterystyka cząstek: wielkość cząstek: D50 - 116µm

Stała dysocjacji w wodzie: pKa = 9,25 (25°C)

Substancja higroskopijna