• Nowy

SÓL WARZONA /1000g/

3,50 zł
Brutto

Wzór chemiczny: NaCl

Numer CAS: 7647-14-5

Numer WE: 231-598-3

Kraj pochodzenia: Polska 

Podmiot odpowiedzialny: PPH "STANLAB" Sp.z o.o

Data ważności: 14.07.2024

Cena z VAT za kilogram: 3,50zł

Ilość

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

a) Stan skupienia: ciało stałe

b) Kolor: biały

c) Zapach: bezwonny

d) Temperatura topnienia/krzepnięcia: 801°C

e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 1461°C

f) Palność materiałów: substancja niepalna

h) pH: 4,5 - 7 (100 g/dm3; 20°C)

i) Rozpuszczalność: 358 g/dm3

j) Gęstość lub gęstość względna: 2,16 g/dm3 (20°C)

k) Gęstość nasypowa: ok. 1140 kg/m3 (20°C)