• Promocja

PŁYN LUGOLA 1%-JODYNA WODNY ROZTWÓR /250ml/

35,00 zł
25,00 zł Zniżka 10,00 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 15,00 zł +10,00 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

 

Identyfikator produktu


Nazwa handlowa produktu: JODYNA 1% ROZTWÓR WODNY
(Płyn Lugola)

Typ produktu: ciecz

Kod CN: 3822 00 00

Data ważności : 09-2024

Ilość

SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


 Mieszaniny


a) Jod CAS: 7553-56-3


EC: 231-442-4
Indeks: 053-001-00-3
REACH: 01-2119485285-30-XXXX
CN: 2801 20 00

b) Potasu jodek CAS: 7681-11-0

EC: 231-659-4
REACH: 01-2119966161-40-XXXX
CN: 2827 60 00

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia ciecz

b) Kolor ciemnobrązowa

c) Zapach charakterystyczny zapach jodu

d) Temperatura topnienia / krzepnięcia niedostępne

e) Temperatura wrzenia lub niedostępne

początkowa temp wrzenia i zakres temp wrzenia

f) Palność materiałów nie

g) Dolna / górna granica wybuchowości niedostępne

h) Temperatura zapłonu nie dotyczy

i) Temperatura samozapłonu nie dotyczy

j) Temperatura rozkładu niedostępne

k) pH 5,5 - 8,5 (20 ̊C)

l) Lepkość kinematyczna niedostępne

m) Rozpuszczalność nieograniczona

n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda niedostępne

(wartość współczynnika log)

o) Prężność gazu niedostępne

p) Gęstość lub gęstość względna około 1,05 g/cm3 (20 ̊C)

q) Względna gęstość gazu niedostępne

r) Charakterystyka cząsteczek nie dotyczy

21360

Opis

Wielkość opakowania
250 ml