SIARKA MIELONA /1kg/

12,00 zł
Brutto

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : SIARKA MIELONA
Wzór chemiczny : S
Numer CAS : 7704-34-9
Oznakowanie WE : 231-722-6
Numer indeksowy : 016-094-00-1
Numer rejestracji : 01-2119487295-27-xxxx
Synonimy : brak

Cena z VAT za kilogram: 12,00 zł

Ilość

 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

 

Wygląd: ciało stałe barwy żółtej

 

Zapach: swoisty, charakterystyczny

 

Próg zapachu: nie dotyczy

 

pH: 6,5 (100 g/l, 20 °C)

 

Temperatura topnienia: 112,8ºC

 

Temperatura wrzenia: 444,6ºC

 

Temperatura zapłonu: 180ºC

 

Szybkość parowania: nie określono

 

Palność: substancja palna

Granice wybuchowości: 20 ± 1,2 g/cm3 (dolna granica, obłok pyłu)

 

Prężność par: 133,3 Pa (w 183°C)

 

Gęstość par: nie określono

 

Gęstość względna: 2,07 g/cm3 (w 20°C)

 

Rozpuszczalność:

 

-w wodzie: nierozpuszczalna

 

-w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie.

 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie określono

 

Temperatura samozapłonu: 215˚C

 

Temperatura rozkładu: nie określono

 

Lepkość: 10-11cP (119˚C)

 

Właściwości wybuchowe: pyły siarki tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Siarka stwarza zagrożenie

wybuchowe w reakcjach z azotanami, chloranami, nadchloranami oraz nadmanganianiami.

 

Właściwości utleniające: stopiona siarka reaguje z większością substancji

utleniających.

13483

Opis

Wielkość opakowania
1 kg