SIARKA MIELONA /1kg/

13,00 zł
Brutto

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : SIARKA MIELONA
Wzór chemiczny : S
Numer CAS : 7704-34-9
Oznakowanie WE : 231-722-6
Numer indeksowy : 016-094-00-1
Numer rejestracji : 01-2119487295-27-xxxx
Synonimy : brak

Cena z VAT za kilogram: 13,00 zł

Ilość

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe Barwa: jasnożółta Zapach: słaby charakterystyczny pH: 6,5 (100 g/l,20°C) Temperatura topnienia: 111 - 119°C / 90 - 100°C dla siarki mielonej olejowanej Temperatura wrzenia: 444°C / 290°C dla siarki mielonej olejowanej Temperatura samozapłonu: 215°C / 270°C dla siarki mielonej olejowanej Temperatura zapłonu: 168 - 207°C / 220 - 238°C dla siarki mielonej olejowanej Granice wybuchowości: brak danych Ciśnienie par: brak danych Gęstość: 1,80 - 2,07 g/cm3 (20°C) Ciężar nasypowy: - dla siarki mielonej: 550 - 750 kg/m3 - dla siarki mielonej olejowanej: około 500 - 800 kg/m3 Rozpuszczalność: - w wodzie: nierozpuszczalna - w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalna w toluenie, benzenie, dwusiarczku węgla.

13483