OLEJ RYCYNOWY /100ml/

9,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : OLEJ RYCYNOWY

 Synonimy : Trójgliceryd kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego, głównie hydroksyoleinowego.

Masa molowa : - g/mol

Numer CAS : 8001-79-4

Numer WE : 232-293-8

Ilość

Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać: ciecz Barwa: żółta Zapach: olejowy pH: brak danych Temperatura topnienia: -24°C Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura zapłonu: 255-300°C Temperatura samozapłonu: brak danych Granice wybuchowości: brak danych Gęstość: 20 °C 0.955-0.968 g/ml Lepkość: 20°C 2mPa/s Rozpuszczalność: w wodzie: 20°C - 8.5 g/l Współczynnik załamania światła: 20°C - 1.4783-1.4790

11825