Siarczan magnezu siedmiowodny /SÓL EPSOM /CZCH/25kg/

200,00 zł
Brutto

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : SIARCZAN MAGNEZU SIEDMIOWODNY

Wzór chemiczny : MgSO4•7H2O

Numer CAS : 10034-99-8

Numer WE : 231-298-2

Cena z VAT za kilogram: 8,00 zł

Cena z VAT za opakowanie: 200,00 zł

Ilość

 

. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe Kolor: biały Zapach: bez zapachu pH: 5,5 – 6,5 (50 g/l H2O; 20°C) Temperatura topnienia: rozkład >150°C Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: nie dotyczy Ciśnienie pary: brak danych Gęstość: 1,68 g/cm3 (20°C) Ciężar nasypowy: około 900 kg/m3 Rozpuszczalność: w wodzie: 710 g/l (20°C)

 
22199