• Nowy

CHLOREK ŻELAZA (III) SZEŚCIOWODNY

75,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : CHLOREK ŻELAZA (III) SZEŚCIOWODNY

Wzór chemiczny : FeCI₃•6H₂O

Gatunek : czysty

Numer CAS : 10025-77-1

Numer WE : 231-729-4

Cena z VAT za kilogram: 75,00 zł

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd: ciało stałe, żółto-brązowe

Zapach: chloru

pH: 1,8 ( 10g/l, 25°C)

Temperatura wrzenia: 280-285 °C

Temperatura topnienia: 37°C

Temperatura samozapłonu nie dotyczy

Temperatura zapłonu nie dotyczy

Granice wybuchowości: nie dotyczy

Lepkość dynamiczna: nie dotyczy

Lepkość kinetyczna: nie dotyczy

Prężność pary: brak danych

Gęstość: brak danych

Ciężar nasypowy: 600-1200 kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie: 920g/l w 20°C,

Rozpuszczalność w etanolu: bardzo dobrze rozpuszczalny,

Rozpuszczalność w eterze: bardzo dobrze rozpuszczalny,

Inne informacje:

Brak dodatkowych wyników badań.