WĘGLAN SODU BEZWODNY LEKKI /1000g/

12,00 zł
Brutto

Nazwa substancji : WĘGLAN SODU BEZWODNY Wzór chemiczny : Na2CO3 Numer CAS : 497-19-8 Oznakowanie WE : 207-838-8 Numer indeksowy : 011-005-00-2 Numer rejestracji : 01-2119485498-19-xxxx

Ilość

PayPal

Forma: ciało stałe Kolor: biały do lekko brunatnego Zapach: dopuszczalny lekki zapach amoniaku pH: około 11,5 (5% roztwór) Temperatura topnienia: 851°C Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: nie dotyczy Ciśnienie pary: brak danych Gęstość: około 2,53 g/cm3 (w 20°C) Ciężar nasypowy: około 1100 kg/m3 Rozpuszczalność: w wodzie: 212,5 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w glicerynie

11353