PARAFINA CIEKŁA LEKKA 5l

74,00 zł
Brutto

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : PARAFINA CIEKŁA LEKKA

Numer CAS : 8042-47-5

Numer WE : 232-455-8

Synonimy : oleje parafinowe, olej wazelinowy

Ilość

PayPal

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać: oleista ciecz

Barwa: klarowna biała

Zapach: charakterystyczny

pH: 7-8

Temperatura topnienia: od -30°C do -3°C

Temperatura wrzenia: 280-350°C

Temperatura zapłonu: 150°C

Temperatura samozapłonu: 250°C

Granice wybuchowości: brak danych

- dolna:

- górna:

Gęstość (16 °C): 0,82g/cm3 ;

Ciśnienie par: 0,05 Pa (20°C)

Lepkość(40°C) :7,5- 100 mPa*s

Rozpuszczalność:

w wodzie: nie rozpuszczalna

w rozpuszczalnikach organiczych: brak danych