NADTLENEK WODORU 3% CZDA /500ml/

13,00 zł
Brutto

 

Nazwa handlowa : NADTLENEK WODORU 3% Wzór chemiczny : H2O2

Ilość
Oczekiwanie na dostawę


PayPal

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciecz Barwa: bezbarwna Zapach: charakterystyczny pH: 2 - 4 Temperatura topnienia: brak danych Temperatura wrzenia: brak danych Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: brak danych Prężność par: brak danych Gęstość względna: 1,01 g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

25682