SIARCZAN ŻELAZA (II) SIEDMIOWODNY /5kg/

22,00 zł
Brutto

 

Nazwa substancji : SIARCZAN ŻELAZA (II) SIEDMIOWODNY Wzór chemiczny : FeSO4•7H2O Numer CAS : 7782-63-0 Oznakowanie WE : 231-753-5 Numer indeksowy : 026-003-01-4

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

PayPal

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe Kolor: zielonkawy Zapach: bez zapachu pH: 3 – 4 (50 g/l H2O, 20°C) Temperatura topnienia: 64°C Temperatura wrzenia: rozkład >400°C Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: nie dotyczy Ciśnienie pary: brak danych Gęstość: 1,89 g/cm3 (20°C) Ciężar nasypowy: około 600 kg/m3 Rozpuszczalność:w wodzie: około 400 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

24413