CHLOREK POTASU CZDA /1000g/

19,00 zł
Brutto

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : CHLOREK POTASU Wzór chemiczny : KCl Numer CAS : 7447-40-7 Numer WE : 231-211-8

Ilość
Oczekiwanie na dostawę


PayPal

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe Kolor: biały Zapach: bez zapachu pH: 5,5 - 8,5 (50 g/l H2O, 20°C) Temperatura topnienia: 772°C Temperatura wrzenia: 1413°C Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Granice wybuchowości: nie dotyczy Ciśnienie pary: brak danych Gęstość: 1,987 g/cm3 (20°C) Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3 Rozpuszczalność: w wodzie: 330 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

24410