WODOROWĘGLAN SODU CZDA/250g/

4,00 zł
Brutto

 

Nazwa substancji : WODOROWĘGLAN SODU Wzór chemiczny : NaHCO3 Numer CAS : 144-55-8 Numer WE : 205-633-8

Ilość

PayPal

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe Kolor: biały Zapach: bez zapachu pH: około 8,2 (r-r 50 g/l H2O w 20°C) Temperatura topnienia: 270°C rozkład Temperatura wrzenia: nie dotyczy Temperatura samozapłonu: nie dotyczy Temperatura zapłonu: nie dotyczy Gęstość: 2,16 g/cm3 (w 20°C) Rozpuszczalność: w wodzie: około 100 g/l (20°C) w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

15011