• Nowy

PARAFINA CIEKŁA CIĘŻKA 200KG

1 450,00 zł
Brutto

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : PARAFINA CIEKŁA CIĘŻKA

Numer CAS : 8042-47-5

Numer WE : 232-455-8

Numer rejestracji : 01-2119487078-27-xxxx

Synonimy : olej parafinowy

ZAMOWIENIA PROSZE SKŁADAĆ POD ADRESEM:

sklep@stanlab.net

lub telefonicznie  81-71-00-770/706

DO TOWARU NALEZY DOLICZYC KOSZTY TRANSPORTU !!

Ilość

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać: oleista ciecz

Barwa: bezbarwna do białej

Zapach: charakterystyczny

pH: 7-8

Temperatura topnienia: brak danych

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura zapłonu: 236°C

Temperatura samozapłonu: brak danych

Granice wybuchowości: brak danych

Gęstość: 0,82 - 0,905 g/cm3

Lepkość kinematyczna: 68 cSt (40 °C)

Rozpuszczalność:

w wodzie: nierozpuszczalna

w rozpuszczalnikach organiczych: brak danych