KWAS L(+)-MLEKOWY 80% E270 SPOZ/1L/

20,00 zł
Brutto

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : KWAS L(+)-MLEKOWY ROZTWÓR

Wzór chemiczny : C3H6O3

Numer CAS : 79-33-4

Numer WE : 201-196-2

Numer indeksowy :

Numer rejestracji :

Synonimy : Kwas (S)-2-hydroksypropionowy roztwór wodny 50-100%

Pojemność: 1l

Ilość

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Postać: ciecz

Barwa: żółta

Zapach: charakterystyczny

Próg zapachu: dane niedostępne

Wartość pH:

Temperatura topnienia: 53°C (kwas mlekowy krystaliczny)

Temperatura wrzenia: 110-130°C

Temperatura zapłonu: dane niedostępne

Szybkość parowania: dane niedostępne

Palność: produkt niesklasyfikowany jako łatwopalny

Granice wybuchowości w mieszaninie z

powietrzem: dane niedostępne

Prężność par: dane niedostępne

Gęstość względna: 1,04-1,25

Gęstość par: dane niedostępne

Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow): -0,72 (20°C)

Temperatura samozapłonu: 400°C

Temperatura rozkładu: >200°C

Lepkość dynamiczna: 5-60 mPa∙s

Właściwości wybuchowe: dane niedostępne

Właściwości utleniające: dane niedostępne