• Obniżka

WODOROWĘGLAN SODU CZDA/250g/

4,00 zł
2,00 zł Zniżka 2,00 zł
Brutto

 

Nazwa substancji : WODOROWĘGLAN SODU

Wzór chemiczny : NaHCO3

Numer CAS : 144-55-8

Numer WE : 205-633-8

Cena z VAT za kilogram: 8,00 zł

Ilość

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bez zapachu

pH: około 8,2 (r-r 50 g/l H2O w 20°C)

Temperatura topnienia: 270°C rozkład

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Gęstość: 2,16 g/cm3 (w 20°C)

Rozpuszczalność: w wodzie: około 100 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

15011