DIFOSFORAN DISODU ROR 28 E450I SPOZ /25kg/

200,00 zł
Brutto

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : DIFOSFORAN DISODU Wzór chemiczny : Na2H2P2O7 Numer CAS : 7758-16-9 Numer WE : 231-835-0 Numer indeksowy : - Numer rejestracji : Synonimy : Sól dwusodowa kwasu pirofosforowego (V), pirofosforan dwusodowy

Cena z VAT za kilogram: 17,08

Cena z VAT za kilogram: 200,00 zł

Ilość

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe (proszek) Barwa: biała Zapach: bez zapachu pH: 3,7 - 5 (10 g/l, 20°C) Temperatura topnienia: >450°C Temperatura wrzenia: nieokreślona Temperatura zaplonu: brak danych Temperatura samozapłonu: niepalna Granice wybuchowości: nie dotyczy Gęstość: brak danych Rozpuszczalność: - w wodzie: 170 g/l (20°C) - w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.

 

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Jako czynnik kompleksujący, inhibitor korozji, odkamieniacz, środek powierzchniowo czynny, dodatek do profesionalnego użytku w nieorganicznym i organicznym przemyśle chemicznym i przemyśle spożywczym.

CENA DOTYCZY CAŁEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO 25 KG 

16135