WODOROWĘGLAN SODU CZDA/500g/

Sale!
  • Obraz 225

WODOROWĘGLAN SODU CZDA/500g/

7.00  5.00 

Brak w magazynie

Nazwa substancji : WODOROWĘGLAN SODU
Wzór chemiczny : NaHCO3
Numer CAS : 144-55-8
Numer WE : 205-633-8
Numer rejestracji : 01-2119457606-32-xxxx

Brak w magazynie

Opis produktu

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 8,2 (r-r 50 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: 270°C rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Gęstość: 2,16 g/cm3 (w 20°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 100 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg