WODOROTLENEK SODU GRANULKI CZDA/500g/

  • Obraz 227

WODOROTLENEK SODU GRANULKI CZDA/500g/

5.00 

20 w magazynie

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : WODOROTLENEK SODU
Wzór chemiczny : NaOH
Numer CAS : 1310-73-2
Oznakowanie WE : 215-185-5
Numer indeksowy : 011-002-00-6
Numer rejestracji : 01-2119457892-27-xxxx

20 w magazynie

Opis produktu

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe
Barwa: biała lub prawie biała
Zapach: bezwonne
pH: około 14 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 318,4°C
Temperatura wrzenia: 380°C
Gęstość w temp. 20°C: 2,12 g/cm3
Prężność par w temp. 620°C: 1,13 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 29,6% wag.
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu i glicerynie.
Właściwości dodatkowe
Ciepło właściwe w temp. 20°C: 3,24 J/(g·K)
Ciepło parowania w temp. 1390°C: 3610 J/g
Ciepło topnienia w temp. 319°C: 159 J/g
Ciepło rozpuszczania w temp. 18°C: ok. -1,1 kJ/g

Dodatkowe informacje

Waga 0,50 kg