WĘGIEL AKTYWNY CWZ-22 /1kg/

  • Obraz 187

WĘGIEL AKTYWNY CWZ-22 /1kg/

35.00 

Brak w magazynie

 

Nazwa substancji : WĘGIEL AKTYWNY
Wzór chemiczny : C
Synonimy : brak
Masa molowa : 12,01 g/mol
Numer CAS : 7440-44-0
Numer WE : 231-153-3

Brak w magazynie

Opis produktu

 

Właściwości fizyczne i chemiczne

Forma: ciało stałe
Kolor: czarny
Zapach: bez zapachu
pH: około 6 (50 g/l H2O jako zawiesina, 20ºC)
Temperatura topnienia: brak danych, sublimacja około 3700ºC
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: około 2 g/cm3
Ciężar nasypowy: około 400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg