SODA KAUSTYCZNA GRANULKI /1000g/

  • SODA

SODA KAUSTYCZNA GRANULKI /1000g/

13.00 

15 w magazynie

Nazwa substancji : SODA KAUSTYCZNA/Wodorotlenek sodu
Wzór chemiczny : NaOH
Oznakowanie WE : 215-185-5
Numer indeksowy : 011-002-00-6
Numer rejestracji: 01-2119457892-27-xxxx
Masa netto: 1000g

 

 

 

 

15 w magazynie

Opis produktu

Niebezpieczeństwo:
Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawartość /pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Właściwości:
Środek łatwy w stosowaniu, zawiera ok. 98% wodorotlenku sodu w postaci płatków lub granulek.
Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do udrażniania rur kanalizacyjnych i usuwania zatorów w zapchanych zlewach,
otworach odpływowych, syfonach. W postaci roztworu wodnego (10% – 30%) jest składnikiem różnych
płynów czyszczących.

Sposób użycia:
1. Wlać do syfonu ok. 11 wrzącej wody. Wsypać ostrożnie ok. 50 g sody kaustycznej. Po ok. 15 minutach
przepłukać małą ilością gorącej wody, a następnie dużą ilością wody zimnej. W razie konieczności
czynność powtórzyć. Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknąć.
2. Podczas dozowania wyrobu uważać na wydzielające się opary. Nie stosować do instalacji
aluminiowych oraz powierzchni ocynkowanych.
3. W czasie sporządzania ługu sodowego zawsze należy dodawać wodorotlenek sodu do wody
zachowując szczególną ostrożność. Do sporządzania roztworu nie używać naczyń ocynkowanych
lub wykonanych z aluminium i jego stopów. W celu uniknięcia pryskania i przegrzania roztwór należy
ostrożnie mieszać. Podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu wydziela się duża ilość ciepła.

Uwagi:
Substancja żrąca! Zachować szczególną ostrożność.
Stosować ochronę oczu-okulary ochronne.
Podczas używania środka stosować gumowe rękawice ochronne.
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed wilgocią.

 

Dodatkowe informacje

Waga 1.1 kg