SIARKA GRANULOWANA /500g/

  • IMG_0169

SIARKA GRANULOWANA /500g/

6.00 

Brak w magazynie

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : SIARKA
Wzór chemiczny : S
Numer CAS : 7704-34-9
Numer WE : 231-722-6
Numer indeksowy : 016-094-00-1
Numer rejestracji : 01-2119487295-27-xxxx

Brak w magazynie

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe
Kolor: jasnożółty
Zapach: słaby charakterystyczny
pH: 6,5 ( 100 g/l, 20 °C)
Temperatura topnienia: 112,8ºC
Temperatura wrzenia: 444,6ºC
Temperatura samozapłonu: 215°C
Temperatura zapłonu: 168 – 207ºC
Granice wybuchowości: 20 ± 1,2 g/cm3 (dolna granica, obłok pyłu)
Prężność par: 133,3 Pa (w 183°C)
Gęstość względna: 2,07 g/cm3 ( w 20°C)
Gęstośc nasypowa: 1200-1350 kg/m3 (siarka granulowana)
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalna
w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w disiarczku węgla, chloroformie, benzenie, toluenie

Dodatkowe informacje

Waga 0,5 kg