NADTLENEK WODORU 3% CZDA /1l/

  • Obraz 206

NADTLENEK WODORU 3% CZDA /1l/

20.00 

5 w magazynie

 

Nazwa handlowa : NADTLENEK WODORU 3%
Wzór chemiczny : H2O2
Numer CAS : 7722-84-1
Numer WE : 231-765-0

5 w magazynie

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
pH: 2 – 4
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość względna: 1,01 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg