KWAS NIKOTYNOWY (NIACYNA) CZ/250g/

  • 20170710_153426

KWAS NIKOTYNOWY (NIACYNA) CZ/250g/

120.00 

13 w magazynie

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : KWAS NIKOTYNOWY
Wzór chemiczny : C6H5NO2
Numer CAS : 59-67-6
Numer WE : 200-441-0
Numer indeksowy :
Numer rejestracji :
Synonimy : kwas pirydyno-3-karboksylowy

13 w magazynie

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe
Barwa: biała do jasnożółtej
Zapach: bez zapachu
pH (20°C, 50 g/lH2O): 3-4
Temperatura topnienia: 234-237°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: 193°C
Temperatura samozapłonu: >365°C
Granice wybuchowości: brak danych
Prężność par: brak danych
Gęstość (20°C): 1,47 g/cm3
Gęstość nasypowa: ok. 330 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 18 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: etanol – 10 g/l (20°C)
log P(o/w): -2,43

Dodatkowe informacje

Waga 0.3 kg