KWAS CYTRYNOWY JEDN. 8-80MESH CZDA/1kg/

  • Obraz 067

KWAS CYTRYNOWY JEDN. 8-80MESH CZDA/1kg/

13.00 

7 w magazynie

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : KWAS CYTRYNOWY
Wzór chemiczny : C6H8O7•H2O
Numer CAS : 5949-29-1
Numer WE : 201-069-1

7 w magazynie

Opis produktu

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 1,8 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 135 – 153°C (rozkład)
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: 345°C (bezwodny)
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość pary względem powietrza: brak danych
Gęstość: 1,54 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 800 – 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 1630 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg