KALAFONIA SOSNOWA WW /5kg/

  • Obraz 118

KALAFONIA SOSNOWA WW /5kg/

40.00 

Brak w magazynie

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : KALAFONIA SOSNOWA
Wzór chemiczny :
Numer CAS : 8050-09-7
Oznakowanie WE : 232-475-7
Numer indeksowy : 650-015-00-7
Numer rejestracji : 01-2119480418-32-xxxx

Brak w magazynie

Opis produktu

 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma: ciało stałe, kruche
Kolor: od żółtego do bursztynowego
Zapach: terpentynowy, żywiczny
pH: brak danych,
Temperatura topnienia: 66 – 99°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: około 180°C
Ciśnienie pary: 400 Pa (124,5°C)
Gęstość: 1,06 – 1,09°C
Granice wybuchowości: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: trudno rozpuszczalna
rozpuszcza się dobrze w wielu rozpuszczalnikach organicznych

Dodatkowe informacje

Waga 5 kg