DWUTLENEK CERU /100g/

  • Obraz 212

DWUTLENEK CERU /100g/

15.00 

2 w magazynie

 

Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa substancji : TLENEK CERU (IV)
Wzór chemiczny : CeO2
Synonimy : dwutlenek ceru
Masa molowa : zawiera domieszki tlenków lantanowców g/mol
Numer CAS : 1306-38-3
Numer WE : 215-150-4

2 w magazynie

Opis produktu

 

Właściwości fizyczne i chemiczne

Postać fizyczna: ciało stałe drobnokrystaliczne
Barwa: jasno pomarańczowa
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Gęstość: ok. 6,5-7,6 kg/dm3
Gęstość usypowa: ok. 1900-2300 kg/m3
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
pH: 5-7
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalnośc w lipidach: nie rozpuszcza się.

Dodatkowe informacje

Waga 0,100 kg