DIFOSFORAN TETRAPOTASU E450(V) SPOZ /25 kg/

///DIFOSFORAN TETRAPOTASU E450(V) SPOZ /25 kg/
  • folia9

DIFOSFORAN TETRAPOTASU E450(V) SPOZ /25 kg/

227.00 

4 w magazynie

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : DIFOSFORAN TETRAPOTASU
Wzór chemiczny : K4P2O7
Numer CAS : 7320-34-5
Numer WE : 230-785-7
Numer indeksowy :
Numer rejestracji :
Synonimy : Pirofosforan tetrapotasu.

4 w magazynie

Kategoria:

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak
pH: 10,1-10,7
Temperatura topnienia: 1090°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: brak
– dolna:
– górna:
Gęstość: 0,80-1,20 g/cm3
Rozpuszczalność:
– w wodzie: 1800 g/l
– w innych rozpuszczalnikach: brak danych

 

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

W przemyśle gumowym i tworzych sztucznych jako środek ułatwiający przetwórstwo; czynnik labolatoryjny w przemyśle chemicznym; do obróbki/przerobu metali; do obróbki/przerobu tekstyliów i skóry, do oczyszczania ścieków, uzdatniania wody przemysłowej i wody pitnej; do produkcji środków do prania i czyszczenia i detergrntów; w odwiertach naftowych i płynach do odwiertów, w produktach konstrukcyjnych i budowlanych (farby, lakiery, powłoki); nawozy sztuczne.

CENA DOTYCZY CAŁEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO 25 KG

Dodatkowe informacje

Waga 25 kg