DIFOSFORAN DISODU ROR 28 E450I SPOZ /25kg/

///DIFOSFORAN DISODU ROR 28 E450I SPOZ /25kg/
  • folia10

DIFOSFORAN DISODU ROR 28 E450I SPOZ /25kg/

200.00 

5 w magazynie

 

Identyfikator produktu

Nazwa substancji : DIFOSFORAN DISODU
Wzór chemiczny : Na2H2P2O7
Numer CAS : 7758-16-9
Numer WE : 231-835-0
Numer indeksowy :
Numer rejestracji :
Synonimy : Sól dwusodowa kwasu pirofosforowego (V), pirofosforan dwusodowy

5 w magazynie

Kategoria:

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe (proszek)
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 3,7 – 5 (10 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia: >450°C
Temperatura wrzenia: nieokreślona
Temperatura zaplonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: niepalna
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
– w wodzie: 170 g/l (20°C)
– w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych.

 

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Jako czynnik kompleksujący, inhibitor korozji, odkamieniacz, środek powierzchniowo czynny, dodatek do profesionalnego użytku w nieorganicznym i organicznym przemyśle chemicznym i przemyśle spożywczym.

CENA DOTYCZY CAŁEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO 25 KG 

Dodatkowe informacje

Waga 25 kg