CYTRYNIAN TRÓJPOTASOWY JEDNOWODNY CZDA/ 500g/

///CYTRYNIAN TRÓJPOTASOWY JEDNOWODNY CZDA/ 500g/
  • IMG_1863

CYTRYNIAN TRÓJPOTASOWY JEDNOWODNY CZDA/ 500g/

32.00 

Brak w magazynie

Nazwa substancji : CYTRYNIAN TRÓJPOTASOWY UWODN.
Wzór chemiczny : C6H5K3O7•H2O
Numer CAS : 6100-05-6
Numer WE : 212-755-5

Brak w magazynie

Opis produktu

 

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 8 – 9,5
Temperatura topnienia: 275°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Rozkład termiczny: brak danych

Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg